Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van Modelbouwverf.nl een onderdeel van MaRo Trading & Design

 

Gevestigd Vestesingel 72, Herten, postcode 6049 LC: hierna te noemen “verkoper” of “MaRo Trading & Design”.

 

Algemeen / Defenities:

In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 

De koper: degene die zich tot afname van zaken van de verkoper verplicht, alsmede degene tot wie de verkoper een aanbod en/of offerte richt.

 

Order: schriftelijk of digitaal aanbod van de koper.

 

Offerte: vrijblijvend aanbod van de verkoper. Verkoper houdt zich het recht voor prijzen en/of levertijden indien nodig te wijzigen.

 

Vaste Offerte: een gedurende 10 werkdagen onherroepelijk aanbod van de verkoper.

 

Zaken: producten die betrekking hebben op de levering van modelbouw en andere artikelen.

 

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van MaRo Trading & Design zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

 

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

 

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde, kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

 

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van MaRo Trading & Design worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door MaRo Trading & Design ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van MaRo Trading & Design zijn vrijblijvend en MaRo Trading & Design behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

 

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door MaRo Trading & Design. MaRo Trading & Design is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt MaRo Trading & Design dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

2.3 Een aantal van de producten kunnen worden aangeboden onder de vermelding van een leeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd heeft.

 

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten.

 

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie en voor levering van de bestelde producten,tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

3.3 Betaling kan geschieden per overschrijving Ideal of via paypal. Er geldt geen bestellimiet. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van MaRo Trading & Design.

 

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is MaRo Trading & Design gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

 

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door MaRo Trading & Design.

 

 

Artikel 4. Levering

4.1 De door MaRo Trading & Design opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en weergegeven in werkdagen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Alle leveringen worden gedaan binnen de regels zoals die zijn neergelegd door de Nederlandse consumenten wet op verkopen op afstand.

 

 

Artikel 5 Eigendom

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan MaRo Trading & Design verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door MaRo Trading & Design geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

6.2 MaRo Trading & Design garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u MaRo Trading & Design daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of bij voorkeur per email, en gemotiveerd kennis te geven.

 

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft MaRo Trading & Design de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

 

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen tien (10) werkdagen na aflevering aan MaRo Trading & Design te retourneren, waarbij geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Verf en overige verbruiksmiddellen vallen buiten deze regeling en kunnen niet geretourneerd worden.

 

7.4 Nadat de producten door MaRo Trading & Design zijn ontvangen en gecontroleerd op beschadiging zal MaRo Trading & Design overgaan tot restitutie van de betaling. MaRo Trading & Design zal dit binnen 7 dagen na retour ontvangst uitvoeren

 

 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en MaRo Trading & Design, dan wel tussen MaRoTrading & Design en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en MaRo Trading & Design, is MaRo Trading & Design niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van MaRo Trading & Design.

 

 

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft MaRo Trading & Design in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat MaRo Trading & Design gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan MaRo Trading & Design kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

 

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan MaRo Trading & Design schriftelijk opgave doet van een adres, is MaRo Trading & Design gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan MaRo Trading & Design schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

 

10.2 Wanneer door MaRo Trading & Design gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat MaRo Trading & Design deze Voorwaarden soepel toepast.

 

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met MaRo Trading & Design in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door MaRo Trading & Design vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 

10.4 MaRo Trading & Design is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

10.5 Op onze website worden artikelen te koop aangeboden die te maken hebben met verschillende conflicten. De artikelen die Maro Trading & Design aanbiedt zijn puur gedacht als hobbyartikelen en zijn niet bedoeld als propagandamiddel voor enige politieke groepering. MaRo Trading & Design neemt uitdrukkelijk afstand van enige politieke denkbeelden van welke partij dan ook.

 

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

 

Artikel 12. Geschillencommissie Thuiswinkel

12.1 MaRo Trading & Design is niet aangesloten bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Alle leveringen worden gedaan binnen de regels zoals die zijn neergelegd door de Nederlandse consumenten wet op verkopen op afstand.

 

 

 

MaRo Trading & Design Privacy Policy

MaRo Trading & Design respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. MaRo Trading & Design zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

 

MaRo Trading & Design gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@marotd.nl

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

 

MaRo Trading & Design verkoopt uw gegevens niet.

 

MaRo Trading & Design zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij MaRo Trading & Design.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn om uw gegevens over te maken naar de server van MaRo Trading & Design. Uw gegevens zullen echter te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. UW gegevens zullen nooit naar derde worden doorgespeeld zonder dat wij daar uw toestemming voor hebben gekregen.

 

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van MaRo Trading & Design, dan kunt u een e-mail sturen naar info@MaRotd.nl Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op onze website altijd de meest recente informatie.

MaRo Trading & Design mei 2008

 

Disclaimer

Aan het updaten en accuraat houden van de gegevens op www.MaRotd.nl wordt veel zorg besteed. Door technische storingen, foutief aangeleverde informatie en andere oorzaken kunnen er echter dingen mis gaan. Gebruik van www.MaRotd.nl is daarom voor eigen risico.

 

MaRo Trading & Design verleent een dienst aan de gebruikers van internet door het verkopen van producten of te verwijzen naar andere vergelijkende website voor algemene hobby doeleinden. De bezoekers van deze site hebben zelf de keuze om naar deze sites te gaan en daar eventueel aankopen te doen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het nagaan of de verkregen informatie (nog) correct en (nog) geldig is. MaRo Trading & Design kan daarom nooit verantwoordelijk worden gesteld voor gevolgschade van deze doorverwijzing.

 

MaRo Trading & Design is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud, vergelijkingen en interpretaties van de inhoud, vergelijkingen en resultaten van de websites die door MaRo Trading & Design worden gebruikt en/of via hyperlinks vanaf www.MaRotd.nl bezocht kunnen worden.

 

Prijzen, (product)specificaties en overige informatie kunnen foutief of onzorgvuldig zijn weergegeven, waardoor misverstanden bij de bezoekers kunnen ontstaan. MaRo Trading & Design is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige bij de gebruiker - op wat voor wijze bij of na raadpleging van de website van MaRo Trading & Design en de daaraan gelinkte websites ontstane schade.

 

Geen producten geselecteerd.